author:: null source:: Notion的进度条样式和代码收集贴 clipped:: 2022-07-19 published::

感觉网上的都好混乱,而且因为是百分数,经常弄出两个数值,复制改代码的时候改起来很累,所以自己收集和整理了一下,把所有A/B的形式都弄成了“数值”,用这个进度条的时候只需要知道数值这个部分写百分数就好啦

下面的预览图都是windows的

看不懂这些代码、不知道怎么用的,可以看帖子第二部分 ios的符号显示得不一样,如果需要自行修改的话可以看帖子最后部分,有说明怎么自定义进度条

另外如果有人对小组件有兴趣的话,这里还有一个小组件的收集贴⬇️

PART 1 代码

if(prop(“数值”) >= 1, ”−−−−−−−−−−♦︎ 100%”, slice(”−−−−−−−−−−”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + “♦︎” + slice(”−−−−−−−−−−”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 100%”, slice(”✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice(”✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100%”, slice(”▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice(”░░░░░░░░░░”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, “⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 100%”, if(empty(prop(“数值”)), “0%”, replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)), “x”, “⭐️”) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“))

if(prop(“数值”) >= 1, ”🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 100%”, replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🟦”) + replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)), “x”, “⬜️”) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”✅”, if(empty(prop(“数值”)), “0%”, slice(”■■■■■■■■■■”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“))

if(prop(“数值”) >= 1, ”∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 100%”, slice(”∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice("", 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”++++++++++”, slice(”++++++++++”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice(”−−−−−−−−−−”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)))

if(prop(“数值”) >= 1, ”·········· 100%”, slice(”··········”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice("", 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈”, slice(”⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈⚈”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)) + slice(”⚆⚆⚆⚆⚆⚆⚆⚆⚆⚆”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)))

if(prop(“数值”) >= 1, ”✅”, replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🌳”) + replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🌱”) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝 100%”, replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🌝”) + replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🌚”) + ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%“)

if(prop(“数值”) >= 1, ”❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤”, replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, floor(prop(“数值”) * 10)), “x”, ”❤”) + replaceAll(slice(“xxxxxxxxxx”, 0, ceil(10 - prop(“数值”) * 10)), “x”, ”🤍“))

是楼下姐妹分享的月亮进度条,我自己调整了一下

if(prop(“数值”) < 1, slice(”🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕”, 0, floor(prop(“数值”) * 10) * 2) + if(prop(“数值”) * 10 - floor(prop(“数值”) * 10) <= 0, "", if(prop(“数值”) * 10 - floor(prop(“数值”) * 10) <= 0.3, ”🌘”, if(prop(“数值”) * 10 - floor(prop(“数值”) * 10) >= 0.7, ”🌖”, ”🌗”))) + slice(”🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑”, 0, floor(10 - prop(“数值”) * 10) * 2), ”🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕”) + ” ” + format(prop(“数值”) * 100) + ”%”

如果你的数值是A/B形式的,可以用她帖子里的代码:

PART 2 代码入门

如果只是想用进度条,没必要上面那一大串代码都认识。只需要知道什么是属性(property)就够了。简单来说,我们在notion里面新建表格,可以添加的列,都是属性

这些属性在代码里面表达的通用格式是

prop(“属性名字”)

(我上面那串代码之所以打了数值,是因为我的属性名字就叫数值,不是说那里来填数字。这个地方取什么名字都可以,看你新建的属性名字是什么)

属性有很多种类型,比如文本、数字等等,要用进度条,会公式(Formula)这个够了

公式就是自动运算,不需要你一个一个数字敲出来去算出百分比。算百分比的公式大家都知道,就是简单的除法。拿阅读进度来举例,在算出百分值之前,你需要有两个量:已阅读量和总页数。新建完这两个量之后(它们的属性类型必须是数字即Number),在属性类型是Formula的属性(叫什么名字都可以,这里我随便取个名字叫百分数)下输入:

prop(“已阅读量”)/prop(“总页数”)

表格会自动算出来了

然后你再新建一个属性,属性类型也是Formula,名字也是任意(这里我把它叫进度条)。然后把你想要的进度条代码复制粘贴进去,把所有prop(“数值”)中的数值二字,统统换成百分数。进度条就出来了

注意:双引号不能去!括号不能去!只能改中文

PART 3 自定义进度条

1. 没有百分比、想要加上去的,在倒数第一个括号前加上:

+ ” ” + format(round(prop(“数值”) * 100)) + ”%”

记得最前面还要改一下100%时的样式,是【空格】+100%

如果不想要百分比,就把这部分删掉

2. 想要单独改100%时的样式,只需要把>=1后面的冒号内修改成你想要的样式就好了

只需要复制10棵树,再加上【空格】+100%就好了

3. 想要把表情替换成另外的样式

首先随便复制上面的有表情包的代码(必须要有表情包,不是普通符号)